Clarification Text

AYDINLATMA METNİ

Akgünler İşletmeleri Şirketi Limited Taşucu Silifke Şubesi ve aşağıda listesi yer alan Grup Şirketleri (birlikte "Akgünler" olarak anılacaktır) bünyesindeki kişisel veriler, Akgünler'in güvencesi altındadır. Akgünler olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.

Bu doğrultuda, Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

Bilgilendirme:

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

  Kişisel verileriniz, Kanun'a uygun olarak, Akgünler tarafından sağlanan hizmet ve Akgünler'in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Akgünler birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bilet satış ofislerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Akgünler'i ya da internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

 2. Kanun'un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Akgünler tarafından;

  • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
  • Operasyona ilişkin faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,
  • Akgünler'in ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve grup şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
  • Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,
  • Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
  • İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
  • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri'lere ve Ziyaretçiler'e destek hizmetinin sağlanması,
  • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
  • Akgünler ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
  • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
  • Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
  • Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
  • Hukuk işlerinin ve davaların takibi,
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

 3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

  Kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, Akgünler'in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Akgünler tarafından aşağıda yer alan amaçlarla;

  • Ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması,
  • Sunulan ürün, hizmet ve projelerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
  • Sunulan ürün, hizmet ve projelerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
  • İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Akgünler tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Akgünler'e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),
  • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla Akgünler yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
  Ayrıca Akgünler'e ait yolcu gemilerinin limanlara giriş ve çıkışında kanuni yükümlülükler gereği gemi ile seyahat edecek ve bilet satın alan her bir yolcunun bilgileri Türkiye Cumhuriyeti Limanları'nda Gümrük Muhafaza ve Gümrük Müdürlüğü, Sahil Sağlık Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti, Liman İşletmeleri Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve Liman Emniyet Birimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Limanları'nda Liman Başkanlığı, Gümrük Müdürlüğü ve Liman Polisi ile paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin Akgünler tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere internet adresinden ulaşabilirsiniz.

 4. Yurtdışına Aktarım

  Kanun'un 9. Maddesi uyarınca, Akgünler'in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, Akgünler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Akgünler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Akgünler ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Akgünler'e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Akgünler'in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Akgünler'in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, açık rızanız var ise veya, açık rızanız olmamasına rağmen, Kanun'da düzenlenen hükümler çerçevesinde, Yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir.

 5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

  Kişisel verileriniz, Akgünler tarafından farklı yollardan (Akgünler merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer Grup Şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir.

 6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Akgünler'e iletmeniz durumunda, Akgünler talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Akgünler'e başvurarak kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme, amaç ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, üçüncü kişilere aktarılıyorsa üçüncü kişi ile ilgili bilgi talep etme, eksik ve yanlış veri var ise düzeltilmesini talep etme, verilerin işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, kişisel veriler kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranmışsa zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Kanun'un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Akgünler'e iletebilirsiniz. Bu çerçevede Akgünler'e Kanun'un 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

  Kanun'un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte http://www.akgunlerdenizcilik.com/iletisim/ adresindeki form eksiksiz olarak doldurarak e-posta, PTT iadeli taahhütlü gönderi veya kargo ile aşağıda şirketler grubu listemizde belirtilen şirketlerin adreslerine gönderebilirsiniz.

 7. Değişiklikler

  Akgünler'in, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Grup Şirketlerimiz: